Politika privatnosti

Kada koristite ovaj veb sajt (Lugo platformu), Vi nam direktno poveravate svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji koristimo Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, čuvamo i na drugi način obrađujemo lične podatke, a sve u cilju da Vam omogućimo nesmetano korišćenje LuGo platforme. Ovo Obaveštenje se izdaje u cilju usklađivanja sa Opštom uredom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).

Vaša privatnost nam je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Rukovalac podacima

Rukovalac podacima o ličnosti je privredno društvo Apakom doo Kula, sa sedištem na adresi Rade Končara 27, 25230 Kula (Srbija), PIB: 112089778, matični broj 21605255. U ovom obaveštenju, "LuGo" upućuje na privredno društvo Apakom doo Kula koje je osnivač i vlasnik LuGo platforme.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) privrednog društva Apakom doo Kula je Nemanja Janjanin, koji je odgovoran za to da LuGo obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima. Email adresa lica za zaštitu podataka o ličnosti je: dpo@lugo.rs.

Koje tipove podataka o ličnosti prikupljamo?

Prilikom registracije korisničkog naloga, LuGo platforma prikuplja sledeće podatke o Vama: ime, prezime, email adresu, broj mobilnog telefona, kućnu adresu (mesto, naziv i broj ulice, sprat, broj stana, natpis na interfonu).

Prilikom korišćenja LuGo platforme, odnosno prilikom poručivanja, LuGo je u tom slučaju obrađivač podataka, dok je rukovaoc podacima Poslovni partner sa kojim LuGo ima potpisan Ugovor o saradnji. U tom slučaju, pored već navedenih podataka, LuGo i Poslovni partner na raspolaganju imaju i podatke o tome šta ste poručili, cene proizvoda, ukupan iznos porudžbine, istoriju porudžbina kod istog Poslovnog partnera kao i Vašu IP adresu i tip pretraživača.

Svrha i pravni osnov za obradu

Prilikom registracije korisničkog naloga i prihvatanjem Uslova korišćenja LuGo platforme, zaključujete ugovor sa nama. Podaci o ličnosti se obrađuju isključivo radi obavljanja ugovornog odnosa koji je u tom koratku uspostavljen.

Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registracija na LuGo platformu i korišćenje svih njenih pogodnosti i to naročito:

-radi upravljanja aktivnostima privrednog društva Apakom doo Kula, omogućavanje Poslovnim partnerima da pristupe LuGo platformi i komuniciraju sa njom radi pružanja svojih usluga putem nje;

-radi poštovanja novčanih, računovodstvenih, poreskih i finansijskih obaveza i svih drugih obaveza koje su posledica ugovornog odnosa između korisnika platforme, Poslovnih partnera i LuGo platforme;

-radi obavljanja statističkih i finansijskih obračuna zasnovanih na objedinjenim i neidentifikovanim podacima;

-radi uočavanja svih mogućih prevara;

-radi saradnje sa organima i pružanja svih informacija koje oni mogu zatražiti na osnovu zvaničnih istraga (na primer, a bez ograničenja, u borbi protiv trgovine drogom, terorizma, krivičnih dela koja se mogu krivično goniti bez mogućnosti žalbe, prevara, pranja novca, bezbednosti saobraćaja na putevima itd.).

Primaoci podataka o ličnosti

Vaši podaci se mogu obelodaniti trećim stranama samo po potrebi radi ustanovljavanja, obavljanja ili raskidanja ugovornog odnosa s LuGo platformom. Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

poslovnim partnerima, proizvođačima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, hosting servisima, SMS provajderi, kao i sa bilo kojim drugim primaocem, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima o aktivnostima korisnika na Internetu.

Period čuvanja podataka o ličnosti

LuGo platforma zadržava Vaše podatke tokom trajanja ugovornog odnosa i, nakon što dođe do raskida, tokom perioda utvrđenog zakonom za pohranjivanje ili prilikom odbrane od odgovarajućih pravnih tužbi. Utvrđuje se na najviše 10 godina radi usklađivanja sa pravnim obavezama privrednog društva Apakom doo Kula - koje obuhvataju dužnost pružanja pomoći bezbednosnim snagama po potrebi u istragama i krivičnom gonjenju u skladu sa višim interesima javne bezbednosti - i sopstvene odbrane ili preduzimanja radnji u vezi sa poreskim stvarima i stvarima socijalne sigurnosti, između ostalog, radi zaštite sopstvenih prava i interesa. Navedeni period može se skratiti u zavisnosti od pravnih odredaba koje se primenjuju na svaku vrstu podataka.

Prenos podataka o ličnosti u države van teritorije Republike Srbije

Lični podaci mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU, zemlje potpisnice Konvencije 108 (Srbija) i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

U svim drugim slučajevima, LuGo platforma će pre slanja podataka obezbediti da pružaoci usluga poštuju standardne klauzule i minimalne standardne bezbednosti koje je utvrdila Evropska komisija i da uvek obrađuju podatke u skladu sa instrukcijama LuGo platforme.

Zaštita podataka o ličnosti

Vaše lične podatke sajt LuGo platforma čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima, kao i zaposlenima u okviru objekata Poslovnih partnera. LuGo platforma kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Koja su Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti koje prikupljamo?

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću e-mail adresu: dpo@lugo.rs. Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti. Ako je iz nekog razloga pristup ostvarivanju Vaših prava odbijen, pruži ćemo Vam objašnjenje zašto je do toga došlo.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na sledeću e-mail adresu: dpo@lugo.rs. U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Izmena Politike privatnosti

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, LuGo platforma će sve korisnike obavestiti o izmenama na adekvatan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja LuGo platforme. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.

Politika privatnosti objavljena: 27.03.2023.

Sva prava zadržana © LuGo - 2024.
Powered by Apakom